Природо - математически профил

Математика

Нина Чакърова

Цели: Осмисляне на свободното време на учениците с цел разширяване и задълбочаване на теоретичните знания по математика. Формиране на личностни качества – логическо мислене, дисциплиниране на мисълта, упоритост и последователност.

Група Занимателна математика ще обхване учениците от първи до трети клас. Основната цел е учениците да открият математиката като наука, а не като предмет от училищната програма. Като страст, а не като поредното домашно и стимул за развитие на личността в обществото. Ще бъдат изучавани различните теми развиващи креативните подходи при решаване на математическите задачи.

Група 7 клас обхваща всички теми, включени в изпитния план необходими за подготовка за НВО, както и допълнителни упражнения, тестове и пробни изпити. Мотивиране на учениците да се подготвят така, че да бъдат приети на първо желание!

Група 10 клас Да разчитат и интерпретират данни, зададени с таблици, диаграми и графики, което подпомага формирането на математическо мислене логика, анализ, синтез, индукция, дедукция, причинно-следствени отношения, необходимост и достатъчност, аналогия, доказателство, алгоритъм, и т.н.

Боряна Котева

Група 5 клас обучението в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с постигане на резултати от обучението по матема-тика и с изграждане на ключови компетентности на ученика.

Група 6 клас има за цел основно и задълбочено усвояване на материала по математика и създаване на умения при решаване на сложни математически задачи.

Химия

Катя Николова

Заниманията се провеждат на бул. „Шести септември“ № 193, каб. 212

групи VI – VIII клас

групи IX – XI клас

групи XI – XII клас – кандидат-студенти с конкурсен изпит химия, подготовка за ДЗИ по химия


В школите по химия можете:

  • да се запознаете с част от тайните на науката химия

  • да се подговяте за състезания и олимпиади по химия

  • да осъществявате експериментална дейност

  • да се подготвяте за кандидатстуденски изпит по химия за:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

СУ ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и други.

Биология

Милена Атанасова