Документи

Етичен кодекс

Годишен план 2023 - 2024г.

План за обучение 2023 - 2024г.

Годишен План - програма

за безопасност на движението по пътищата за 2023/2024 г.

на ЦПЛР - ОДК - Пловдив 

План за противодействие за справяне с училищния тормоз

План за противодействие на тероризма

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в ЦПЛР - ОДК

Правилник за устройството и дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за номиниране и присъждане на морални, материални и парични награди на педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, деца и ученици в ЦПЛР – ОДК - Пловдив

Анекс към Правила за номиниране и присъждане на морални, материални и парични награди на педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, деца и ученици в ЦПЛР – ОДК - Пловдив

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

Стратегия ЦПЛР - ОДК - Пловдив
от 2023г. до 2028 г.

План ЕКК област "Изкуства"
за учебната 2023/2024 година

План ЕКК област "Наука и технологии
за учебната за 2023/2024 година

План ЕКК област "Спорт"
за учебната 2023/2024 година