Документи

МЕРКИ COVID-19 от 01.10.2021 г.

Етичен кодекс

Годишен план 2022 - 2023г.

План за обучение 2022 - 2023г.

Годишен План - програма

за безопасност на движението по пътищата за 2022/2023 г.

на ЦПЛР - ОДК - Пловдив 

План за действие за 2022/2023 година 

за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

на ЦПЛР - ОДК - Пловдив 

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в ЦПЛР - ОДК

Правилник за устройството и дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за номиниране и присъждане на морални, материални и парични награди на педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, деца и ученици в ЦПЛР – ОДК - Пловдив

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

Стратегия ЦПЛР - ОДК - Пловдив

от 2021 г. до 2024 г.